På svenska

Valtuuskunta käyttää KT:n päätösvaltaa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätösvaltaa käyttää kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu valtuuskunta siihen asti, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu. Valtuuskunnan toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi sen 1.7.2021 voimaan tullut työjärjestys.

Valtuuskunnan puheenkohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

KT:n valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä muista keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskunta hyväksyy myös KT:n strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Valtiovarainministeriö määrää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet nelivuotiskaudeksi, joka alkaa kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Jäseniä määrättäessä otetaan huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat. 

Nykyisen valtuuskunnan toimikausi on alkanut 1.1.2022. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö on määrännyt heidät Suomen Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Kirsi-Marja Lievonen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Taina Niiranen ja toinen varapuheenjohtaja Juha Rostedt.

KT:n valtuuskunta 1.1.2022

Varsinainen
jäsen

Kotikunta

Henkilökohtainen
varajäsen

Kotikunta

Puolue

Rostedt Juha,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lahti

Jäntti Aleksi,
apulaispormestari

Tampere

Kok.

Kattelus Lauri,
kaupunginjohtaja

Laitila

Haapanen Jorma,
ostopalvelujohtaja

Kirkkonummi

Kok.

Mäkelä Outi,
kunnanjohtaja

Nurmijärvi

Hintikka-Varis Sari,
kunnanvaltuutettu

Rautalampi

Kok.

Lievonen Kirsi-Marja,
henkilöstö- ja konsernijohtaja

Helsinki

Vainio Eero,
kaupunginjohtaja

Raisio

SDP

Majalahti Juha,
kunnanjohtaja

Eura

Pajari Noora,
kaupunginjohtaja

Keuruu

SDP

Niiranen Taina,
terveys- ja hyvinvointijohtaja

Parkano

Ruhanen Seppo,
kunnanjohtaja

Hirvensalmi

Kesk.

Kalliokoski Taneli,
palvelutuotantopäällikkö

Nurmijärvi

Moilanen Riikka,
kaupunginjohtaja

Oulainen

Kesk.

Koskinen Marko,
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Kitee

Koskela Jari,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kankaanpää

PS

Aavakare Eila,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kajaani

Lampi Pirjo,
kaupunginvaltuutettu

Turku

PS

Huusko Mari,
projektipäällikkö, valtuutettu

Pornainen

Nurro Lauri,
diplomi-insinööri

Järvenpää

Vihr.

Heikkinen Pekka,
HM, konsernijaoston jäsen

Tuusula

Virtanen Kirsi,
kaupunginvaltuutettu

Kuhmo

Vas.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunnan työjärjestys 1.7.2021

1 § Yleistä

Valtuuskunnan toiminnassa noudatetaan, sen lisäksi mitä siitä on säädetty, tämän työjärjestyksen määräyksiä.

2 § Kokoontuminen ja kokouskutsu

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Valtuuskunta on kutsuttava kokoukseen, kun vähintään kolme (3) valtuuskunnan jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti tehnyt siitä puheenjohtajalle esityksen.

Valtuuskunnan kokous voidaan pitää myös etä-, puhelin- tai sähköpostikokouksena.

Valtuuskunnan jäsen voi osallistua kokoukseen etäyhteydellä. Tällöin jäsenen vastuulla on varmistaa, että etäosallistuminen ei vaaranna tietoturvaa eikä työskentelyn luottamuksellisuutta.

Edellytyksenä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Jollei ensimmäisessä kokouksessa ole jäsenenä saapuvilla edellisen valtuuskunnan puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja, toimii kokouksen puheenjohtajana iältään vanhin läsnä oleva jäsen, kunnes puheenjohtaja on valittu.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenille riittävän ajoissa, mikäli mahdollista vähintään 3 päivää ennen kokousta.

3 § Päätösvaltaisuus

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

4 § Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirja

Päätöksentekojärjestyksestä, vaalin toimittamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä on, ellei niistä ole jäljempänä erikseen määrätty, soveltuvin osin voimassa mitä kuntalain 98 §:ssä, 104 §:ssä ja 107 §:ssä on säädetty.

Kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan merkitään kaikki käsitellyt asiat, kokouksen osanottajat, kokouksen päätösvaltaisuus, tehdyt ehdotukset ja niiden kannatukset, toimitetut äänestykset, tehdyt päätökset ja mahdolliset eriävät mielipiteet sekä tarkastusmerkinnät.

5 § Jäsenen este ja esteellisyys

Jäsenen ollessa estynyt saapumasta valtuuskunnan kokoukseen hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varajäsenelleen ja mikäli mahdollista, puheenjohtajalle. Mitä edellä tässä momentissa on sanottu, on noudatettava soveltuvin osin myös silloin, kun jäsen on esteellinen osallistumaan jonkin asian käsittelyyn.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä saapumasta valtuuskunnan kokoukseen tai esteellisiä käsittelemään tiettyä asiaa, puheenjohtajana toimii iältään vanhin läsnä oleva jäsen.

6 § Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa.

7 § Läsnäolo- ja puheoikeus

Toimitusjohtajan nimeämillä KT:n toimihenkilöillä on oikeus olla saapuvilla valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Lisäksi Suomen Kuntaliiton nimeämällä henkilöllä on oikeus olla saapuvilla valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Valtuuskunta voi päättää, että sen nimeämällä yhdellä hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja yhdellä Avainta ry:n esittämällä edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuskunnan kokouksissa.

8 § Työvaliokunta

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat työvaliokunnan, jonka tehtävänä on tarpeen mukaan valmistella valtuuskunnan käsiteltäviä asioita ja huolehtia muista valtuuskunnan antamista tehtävistä.

9 § Esittely

Asiat esittelee valtuuskunnan ja työvaliokunnan kokouksessa KT:n toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä KT:n toimihenkilö. Käsittelyn pohjana kokouksessa on esittelijän ehdotus.

10 § Käsittelyn keskeyttäminen

Jos keskustelun kuluessa on tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksymi-nen keskeyttää asian käsittelyn, seuraavien puhujien on rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta, mikäli puheenjohtaja katsoo, että asian käsittelyn jatkaminen ei ole perusteltua.

Kun keskustelu on päättynyt, puheenjohtajan on esitettävä päätettäväksi, jatketaanko asian käsittelyä.

Pöydälle pantu asia on esiteltävä seuraavassa kokouksessa, jollei valtuuskunta ole toisin päättänyt.

11 § Äänestysjärjestys

Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty, puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Sen jälkeen hänen on esitettävä valtuuskunnan hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa mahdollisesti tehdyistä ja kannatetuista päätösehdotuksista.

Ehdollisena tai vaihtoehtoisena tehtyä ehdotusta ei oteta äänestettäväksi. Puheenjohtajan on julistettava käsittelyn pohjana oleva ehdotus päätökseksi, jollei äänestettäväksi otettavaa kannatettua vastaehdotusta ole tehty.

Jos keskustelun kuluessa on tehty käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen lisäksi äänestettäväksi otettavia muita ehdotuksia, puheenjohtajan on esitettävä valtuuskunnan hyväksyttäväksi äänestysjärjestys ennen äänestyksen toimittamista.

12 § Valtuuskunnan tehtävät

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunta

 1. hyväksyy KT:n strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Talousarvion hyväksymispäätöksestä on viipymättä ilmoitettava jäsenyhteisöille.
 2. valitsee tilintarkastajan
 3. päättää työ- ja virkaehtosopimusten sekä muiden työmarkkinasopimusten ja suositusten tekemisestä ja irtisanomisesta
 4. päättää työ- ja virkaehtosopimuksen tekemistä koskevan valtuutuksen antamisesta jäsenyhteisölle, jollei jäljempänä olevista määräyksistä muuta aiheudu,
 5. voi eri päätöksellä siirtää 4 kohdassa tarkoitetusta asiasta päättämisen asettamalleen toimikunnalle tai KT:n toimihenkilölle
 6. päättää työsuojelun valvonnasta annetussa laissa tarkoitettujen työsuojelusopimusten tekemisestä ja irtisanomisesta
 7. päättää jäsenyhteisön ryhtymisestä työnsulkuun
 8. päättää tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä kunnallisen virkaehtosopimuslain 11 §:ssä säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi,
 9. päättää periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista
 10. toimitusjohtajan tehtävän tultua avoimeksi päättää toimitusjohtajan valinnasta ja nimeää hänen varamiehensä
 11. hyväksyy yrityksen tai säätiön jäsenyhteisöksi ja päättää niiden eroamisesta
 12. päättää siirtymäkauden taloussäännöstä
 13. päättää siirtymäkauden ajalta yritysjäseniltä perittävän jäsenmaksua korvaavan palvelumaksun perusteista
 14. päättää muista laissa säädetyistä tehtävistä

13 § Toimikunnan tehtävät

Valtuuskunnan KT:n toimihenkilöistä asettama toimikunta päättää sellaisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisestä ja irtisanomisesta, joka koskee yksittäistä jäsenyhteisöä ja jolla ei ole katsottava olevan laajempaa periaatteellista merkitystä.

Samoin toimikunta päättää valtuutuksen antamisesta jäsenyhteisölle edellä tässä pykälässä tarkoitetun työ- ja virkaehtosopimuksen tekemiseksi.

14 § Puhevallan käyttäminen ja lausunnot

KT:n toimitusjohtaja päättää muista kuin 11 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista KT:n lausunnoista sekä puhevallan käyttämisestä työtuomio istuimessa ja muissa viranomaisissa.

15 § Nimenkirjoitus

KT:n puolesta tehtävät työmarkkinasopimukset ja -suositukset allekirjoittaa valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja tai hänen varamiehensä, jollei valtuuskunta toisin päätä.

Toimikunnan tekemät työ- ja virkaehtosopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja hänen määräämänsä toimihenkilö.

Hallintoa ja taloutta koskevat sitoumukset allekirjoittaa KT:n puolesta toimitusjohtaja ja hallintopäällikkö tai toimitusjohtajan määräämä KT:n toimihenkilö.

KT:n kirjelmien ja valtakirjojen allekirjoittamisesta päättää toimitusjohtaja.

Tämä työjärjestys, joka on hyväksytty valtuuskunnassa 3.6.2021, tulee voimaan 1.7.2021.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi