Suositus
Muuta

Koululaisten kesäharjoitteluohjelma "Tutustu työelämään ja tienaa" – keskusjärjestöjen suositus jäsenliitoille vuosiksi 2017–2019

Tutustu työelämään ja tienaa -koululaisten kesäharjoitteluohjelma on vuodesta 1992 toteutettu peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppi­luokkalaisille sekä VALMA-koulutukseen osallistuville nuorille tarkoi­tettu työelämään tutustumisohjelma.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmalla pyritään antamaan koululaisille omakohtai­sia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja yri­tysten sekä muiden työpaikkojen toiminnasta.

Keskusjärjestöt suosittelevat jäsenliitoilleen, että ne edistäisivät kou­lulaisten kesäharjoitteluohjelman toteutumista myös jatkossa. Kes­kusjärjestöt suosittelevat, että jäsenliitot sopisivat  Tutustu työelä­mään ja tienaa -mallin toteuttamiseksi tarvittavista kirjauksista ala­kohtaisiin työehtosopimuksiin tämän suosituksen mukaisten periaat­teiden ja liitteenä olevan mallipöytäkirjan mukaisesti.

Tutustu työelämään ja tienaa -mallin kahden viikon kesäharjoitte­luohjelman suorittamisesta keskusjärjestöt suosittelevat maksetta­vaksi kertakaikkisena palkkana

 • 335 euroa vuonna 2017
 • 345 euroa vuonna 2018
 • 350 euroa vuonna 2019.

Palkasta maksetaan laki­sääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen.

Mikäli liitot pitävät kesäharjoitteluohjelman tavoitteiden toteutumisen, alan luonteen sekä alalla esiintyvien tehtävien kannalta tarkoituksen­mukaisena, voidaan työehtosopimusosapuolten kesken sopia mahdolliseksi myös kahta viikkoa pidemmän harjoitteluohjelman toteutta­minen. Keskusjärjestöt korostavat, että kesäharjoitteluohjelman to­teuttamisella ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä, vaan nuorten tulee voida tutustua työelämään. Nuorella voi olla vain yksi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna. Työnantajien toivotaan tarjoavan nuorille myös ke­sätyöpaikkoja, esimerkiksi harjoitteluohjelman jälkeen.

Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain ja voimassa olevien sopimusten työvoiman vähentä­mistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevien määräysten kanssa. Keskusjärjestöt suosittelevat, että työnantajat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluval­tuutettujen kanssa.

Helsingissä 20.12.2016

AKAVA

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK

KIRKON TYÖMARKKINALAITOS

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

VALTION TYÖMARKKINALAITOS

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK RY

Pöytäkirja

Sopimusosapuolet haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululais­ten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen osal­listuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään osana Tutus­tu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaa.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista koke­musta toimialan työpaikan toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työteh­tävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamis­ta mahdollisuuksista sekä antaa koululaisille mahdollisuuden tehdä heille sopivaa käytännön työtä.

Tämän vuoksi osapuolet ovat keskusjärjestöjen 20.12.2016 antaman suosituksen mukaisesti sopineet seuraavaa:

 1. Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja VALMA-koulutukseen osallis­tuvia nuoria, joiden työsuhde perustuu "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelmaan.
   
 2. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitte­luohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliseen aikaan vuosina 2017–2019. Nuorella voi olla vain yksi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnanta­jalla kunakin vuonna.
   
 3. Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorit­tamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana
 • 335 euroa vuonna 2017
 • 345 euroa vuonna 2018
 • 350 euroa vuonna 2019.

Palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakor­vauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen.

 1. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräy­tymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyk­siä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin, lu­kiolaisiin ja VALMA-koulutukseen osallistuviin nuoriin, joiden työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun kesäharjoit­teluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei myöskään sovelleta työehtosopimuksen työaikaa kos­kevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat kesätyöharjoitteluoh­jelman käytännön toteutusta.

Päiväys

TYÖNANTAJALIITTO

TYÖNTEKIJÄLIITTO